Pokládka Kamenné dlažby

Příprava podloží a podkladních vrstev

Správná příprava podloží a podkladních vrstev je důležitá pro dlouhodobou funkčnost kamenné dlažby a proto ji věnujte maximální pozornost.

 

Pokládku kamenné dlažby začneme zaměřením a vytyčením plochy, kterou chceme dláždit. Při vyměřování musíme počítat se spády na správný odtok vody, které musí být minimálně 1,5-2% a promítají se i do podkladních vrstev. Odstraníme zeminu do potřebné hloubky. Pro chodníky do hl. 25 cm a pro pojezdové plochy pro vozidla do 3,5t do hl. 50 cm. Vzniklou podkladní plochu je potřeba řádně zhutnit, zemina nesmí být zmrzlá ani podmáčená. Pokud je podklad nestabilní zejména u jílových zemin, je vhodné se poradit s odborníkem. V místech, kde je špatný odtok vody s podkladní vrstvy, musí být zajištěna drenáž. Na podklad začneme nanášet podkladní vrstvy dle schématu. Je třeba dbát velký důraz na technologicky správné a kvalitní hutnění podkladních vrstev, případně po jejich částech o tloušťce max. 15cm. Podkladní vrstvy provádějte ve spádu, ve kterém bude položena pojezdová kamenná dlažba.

 

Poslední kladecí vrstvu z kvalitního kameniva zrnitosti 4-8 mm vytvoříme o síle 3-5 cm. Tuto poslední vrstvu urovnáme za pomoci vodících lišt a strhovací latě do hloubky 5 cm pod požadovanou rovinu budoucí kamenné dlažby. Takto připravenou plochu již nehutníme vibrační deskou a ani po ni nechodíme.

Okraje dlážděných ploch

Okraje všech kamenných dlážděných ploch musí být nutně opatřeny pevnými zábranami. Ty musí být schopné odolat přejezdu vozidel tam, kde tato možnost existuje. Okrajové zábrany mohou již existovat ve formě zdí, základů nebo betonových krajů. Tam, kde zábranu nemáme, ji lze je vytvořit pomocí kamenné dlažby. Okrajové kameny se ukládají do betonového lože.

 

Zadní strana krajiny se musí obetonovat, aby se zabránilo bočnímu pohybu. Je nutné dát pozor nato, aby se neobetonovala krajnice vpředu tj. v oblasti dlažby. Toto čelo musí vést vertikálně dolů až k nejnižšímu bodu ložní vrstvy. Před jakýmkoli vibračním zhutňováním dlažby musí být veškerý beton řádně vytvrzen.

Pojezdová kamenná dlažba - pokládka

Postup pokládky pojezdové kamenné dlažby je třeba zvolit od rovného okraje, pokud možno směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun dlažby a její pokládka se provádí odběrem minimálně ze 3 palet. Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár. Během spárování dlažby je nutno zachovat spáry široké minimálně 3 - 5 mm. Spára je rozhodující pro statické chování vydlážděné plochy. Je potřeba dát dlažbě prostor, pokud by se roztáhla působením tepla. Správná šířka spáry a následné dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění dlážděné plochy i během jejího užívání. Spárování kamenné dlažby provádíme za sucha ve dvou fázích. Jako první vyplníme spáry suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm a přebytečný písek odstraníme.


Jako druhá fáze pokládky pojezdové kamenné dlažby se provádí hutnění pomocí vibrační desky, která je opatřena speciálním plastem. Po zhutnění se provede doplnění spár křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm. Pokud je to možné, tak nechejte přebytečný písek na vydlážděné ploše asi 14 dní a po té ho důkladně s plochy odstraňte. Podcenění, resp. nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb dlažby a následné vyštípnutí horní části.

Vápenný výkvět na kamenné dlažbě (sanitr)

Na kamenné dlažbě se může objevit vápenný výkvět, který vznikne z vody, která se vypařuje s podloží a obsahuje vápenné soli. Tyto výkvěty po čase sami zmizí, případně se dají jednoduše odstranit přípravkem k tomuto určeným. Výkvěty nejsou na závadu jakosti, kvality, ani technických vlastností výrobku.